קרנליוס בע”מ

   תקנון

החברה

 1. חברת קרנליוס בע”מ (להלן:”החברה“) הינה המייסדת של מרכז לימודי סייבר מקיפים וייחודים הכוללים התנסויות בפרקטיקות מגוונות ויצירתיות בתחום היי טק בכלל ובתחום הסייבר בפרט.
 2. החברה חרטה על גדלה ערכים כגון מקצועיות ומקצוענות חסרת פשרות והיא פועלת ומתנהלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום לימודי המחשבים בכלל ובתחום הסייבר בפרט, והכל על מנת להעניק לכלל התלמידים את הידע הטוב והמקיף ביותר בתחום ועל מנת להכשירם כראוי כמועמדים ראויים ומבוקשים בתחומי היי-טק בישראל ו/או בעולם.
 3. החברה השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתכנון ויצירת מערכי שיעור ייחודיים, לרבות מצגות ו/או תרגילים ו/או ספרי הדרכה ו/או תוכנות מיוחדות ועוד כיו”ב (להלן: “מערכי השיעור והחומר הנלמד“) והיא הבעלים החוקי, הבלעדי והמוחלט של כלל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכלל מערכי השיעור והחומר הנלמד בקורסים, מכל מין וסוג שהוא.
 4. החברה התקשרה בהסכמים עם המרצים והמורים הטובים ביותר (להלן:”המרצים“) בתחומי הלימוד הנלמדים בקורסים שמעבירה החברה והמרצים הנ”ל התחייבו כלפי החברה לפעול במקצועיות ובמיומנות על מנת להעניק לכלל התלמידים את הידע הנלמד בקורסים באופן יעיל וטוב ובסביבת לימודים נעימה.
 5. החברה השקיעה במבנה בו נלמדים הקורסים ממון רב, תכנון ויצירתיות והכל על מנת לספק לכלל התלמידים סביבת לימודים נעימה ומכובדת.
 6. החברה ערכה מיון קפדני ויסודי לגבי כלל המועמדים שביקשו לקחת חלק בקורסים שמעבירה החברה ולאחר תהליך המיון הנ”ל נבחרו על ידה רק התלמידים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי ראויים ויכולים להשתלב מבחינה מקצועית בקורסים שמעבירה החברה על התכנים ומערכי השיעור המועברים בהם.

התחייבות התלמידים

 1. הלימודים והקורסים המועברים על ידי החברה הינם קורסים המקנים יכולות בעלי רגישות גבוהה ויש בהם כדי להקנות כלים ויכולות, ששימוש לא נכון ו/או ראוי בהם עלולים לגרום, בהסתברות גבוהה למדי, לנזקים לצדדים שלישיים ו/או לתלמידים.
 2. כמו כן שימוש לא נכון ו/או ראוי ו/או חוקי בכלים ו/או היכולות שמוענקים בקורסים שמעבירה החברה, עלולים להיחשב כעבירה פלילית שאחריות פלילית בצידה ו/או עוולה אזרחית על כלל המשמעויות ו/או ההשלכות הכרוכות בדבר ועל כן התלמידים ידרשו לפעול בהתאם לכלל התקנון המפורטים להלן.
 3. תקנון זה הינו מסמך המחייב את כלל התלמידים הנוטלים חלק בקורסים שמעבירה החברה והתחייבויות התלמידים על פיו הינם התחייבויות יסודיות של התלמידים כלפי החברה ו/או בעלי המניות בה ו/או מנהליה ו/או נושאי המשרה בה ו/או כל גוף ו/או אדם מטעמה.
 4. לתלמידים אסור בתכלית האיסור ליטול כל חומר ממערכי השיעור ו/או החומר הנלמד אלא אם התקבל אישור מפורש בכתב ממדריכי הקורס ו/או הנהלת החברה.
 5. לתלמידים אסור בתכלית האיסור להקליט את השיעורים ו/או את המרצים בכל פורמט, מכל מין וסוג שהוא.
 6. לפני תחילת כל שיעור יידרשו כלל התלמידים ללא יוצא מן הכלל, להפקיד במקום המיועד לכך, את כלל המכשירים הסלולאריים שברשותם, לרבות כל התקן נייד ו/או התקנים אוגרי מידע.
 7. התלמידים לא יהיו רשאים ליטול את המכונות הווירטואליות מחוץ למבנה בו מועברים הקורסים. לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט הם לאפשר גישה מאובטחת מרחוק בלבד והכל בהתאם לתנאי רישיון שיוסדרו.
 8. התלמידים מצהירים ומתחייבים בזאת שלא להעביר ו/או למסור ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או לצלם ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או למסור בכתב ו/או בעל פה לכל אדם ו/או גוף את מערכי השיעור והחומר הנלמד בקורסים המועברים על ידי החברה, לא בזמן הקורס ולא לאחר שהסתיים הקורס. התחייבות זו של התלמידים אינה מוגבלת בזמן.
 9. התלמידים מתחייבים שלא לעבור על כלל חוקי מדינת ישראל החלים בתחום המחשבים בכלל ובתחום הסייבר ואבטחת המידע בפרט. התלמיד ישפה ו/או יפצה את החברה לגבי כלל ההוצאות שהיא תידרש להם (לרבות הוצאות משפטיות) לגבי כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה עקב הפרת התחייבויות התלמידים המפורטים לעיל ולהלן, וזאת מבלי שהדבר יהווה הסכמה מטעם החברה ליטול אחריות בקשר למעשיהם ו/או מחדליהם של התלמידים ומבלי שהחברה מסכימה כי חלה אחריות בקשר לאמור.
 10. כלל התלמידים, ללא יוצא מן הכלל, מתחייבים לנהוג בכללי הנימוס המתחייבים משהות בסביבת לימודים ולהימנע באופן מוחלט מלגרום להפרעה, מכל מין וסוג שהיא, למערכי השיעור ו/או להפרות סדר ו/או לפניה למי מחבריהם ו/או החברה ו/או מי מטעמה בשפה לא נקייה.
 11. התלמידים מתחייבים לשמור על תקינות המבנה ו/או תקינות החומרים ו/א המחשבים ו/או כל ציוד שיעמוד לרשותם במסגרת הקורסים. התלמידים ישפו ו/או יפצו את החברה לגבי כל נזק שייגרם לציוד הנ”ל.
 12. החברה מצפה מהתלמידים שנרשמו לקורסים להתייצב לכלל השיעורים. מובהר כי אי התייצבות לכלל השיעורים תפגע באופן ממשי ומהותי בידע ו/או בכלים שהחברה מבקשת להעניק לתלמיד במסגרת הקורסים הנ”ל.
 13. אי עמידה של תלמיד/תלמידים בכלל תנאי התקנון המפורטים להלן, תקנה לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט בקשר להפסקת הלימודים של מי מהתלמידים וזאת ללא שיבוצע כל החזר כספי בגין התשלומים ששולמו ו/או עתידים להשתלם על ידי התלמידים עבור הקורסים אליהם הם נרשמו.

 

 

קרנליוס בע”מ